Het Fonds van de Vrienden van de Kathedraal

Het Fonds van de Vrienden van de Kathedraal heeft tot doel « de uitstraling en het behoud van de schoonheid van de Kathedraal en haar patrimonium » te behartigen.  De Kathedraal, haar kunstwerken en haar schatten eisen een permanente attentie.  Dit was de reden tot het oprichten, in de schoot van de Koning Boudewijnstichting, van een Fonds van de Vrienden van de Kathedraal. De Kathedraal, een erfgoed van onschatbare waarde, is de uitstraling van de beschaving van ons land en brengt hulde aan al degenen die er gedurende eeuwen werkten. Wij hebben de plicht dit werk voort te zetten.

Verwezenlijkingen van het Fonds

Sinds haar ontstaan heeft het Fonds van de Vrienden van de Kathedraal reeds merdere projecten tot een goed einde gebracht. Zo werd de doopkapel, ook dank zij de steun van Domus Dei, volledig heringericht. Ook werde het monumentale drieluik van de Kruisiging door Michiel Coxie, de ‘Vlaamse Raphael’ gerestaureerd en voor de volgende generaties gered. In de schatkamer van de kathedraal werd voor vitrines gezorgd die de ontdekkingen van de opgravingen van het graf van Ferdinand van Oostenrijk aan het publiek tonen.

De verwezenlijkingen van het Fonds in 2015

De compositie van het schilderij van de Kruisafname dat afgelopen jaar aan de Vrienden van de Kathedraal geschonken werd, gaat terug op een verloren werk van Hugo Van der Goes. Dank zij deze gewaardeerde schenking krijgt Hugo Van der Goes, die in Rood Klooster zijn laatste levensjaren doorbracht, nu een plaats in de kathedraal. Het schilderij zal ongetwijfeld de bezoekers van de kathedraal verrukken alsook tot bezinning en inkeer uitnodigen. Na het concert heeft u de gelegenheid om het werk in de kooromgang te bewonderen. Militza Gavena die het werk in het Institut La Cambre restaureerde en haar promotoren professor Etienne Van Vyve en professor Valentine Henderickx zullen er ter uw beschikking staan om commentaar te leveren bij de panelen die het werk en zijn restauratie belichten.

Restauratieproject van het gebrandschilderde raam van het ‘Laatste Oordeel’

Het XVIe eeuwse glasraam van het Laatste Oordeel dat de westgevel van de kathedraal siert is een schenking van de prinsbisschop van Luik Erard de la Marcke aan de Brusselse kathedraal. Het is aan restauratie toe. De opbrengst van het concert van november 2015 zal aan de kosten van de voorstudie en bouwvergunning worden besteed. Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest neemt 80% van die kosten voor haar rekening maar 20% moeten uit eigen beheer komen. Daarvoor zijn reeds contacten met het deskundige personneel van het Koninkilijk Instituut voor het Kunstpatrimonium (KIK) gelegd.

Bijdragen tot het Fonds 

Om haar patrimonium te onderhouden, tentoon te stellen en te verrijken zoekt de kathedraal vrienden en mecena’s. Eénieder kan meewerken aan deze opdrachten door een gift te doen op rekening nr. BE10 0000 0000 0404 van de Koning Boudewijnstichting met als structuurcode ***182/0240/00080***. Het fiscaal attest voor alle giften boven de 40 euro’s zal u toegestuurd worden in het begin van het daaropvolgend jaar.

Bestuursleden van het Fonds van de Vrienden van de Kathedraal

De heer Yvan Cardon de Lichtbuer,  Algemeen afgevaardigde

De heer Philippe Marchandise

De heer Michel Peterbroeck

De heer Fabrice van de Putte

De heer Frédéric Veldekens

De heer Marc Thiebaut

Organisatiecomité

Mevrouw Yvan Cardon de Lichtbuer

De heer Humbert Lagasse de Locht

De heer et mevrouw Baudouin van Rijckevorsel