Selecteer een pagina

1. Voor de heilige kerk
Laat ons bidden, broeders en zusters, voor de heilige kerk: dat onze God en Heer haar over heel de wereld vrede en eenheid brengt; dat in ons leven tijden van rust en stilte komen tot verheerlijking van God, de almachtige Vader.

Almachtige eeuwige God, in Christus hebt Gij uw heerlijkheid aan alle volken geopenbaard. Waak over het werk van uw barmhartigheid, geef dat uw kerk over heel de wereld stand houdt in de belijdenis van uw Naam. Door Christus onze Heer. Amen.

2. Voor de paus
Laat ons bidden voor paus Franciscus, die door onze God en Heer te midden van de bisschoppen is aangesteld: dat hij gespaard blijft om leiding te geven aan de kerk, het heilig volk van God.

Almachtige eeuwige God, alles wat bestaat, steunt op uw raadsbesluit. Luister naar ons gebed: bewaar in uw liefde de bisschop die Gij over heel de kerk hebt aangesteld. Moge het christenvolk dat hij in uw Naam leidt, altijd toenemen in geloof. Door Christus onze Heer. Amen.

3. Voor de clerus en alle gelovigen
Laat ons bidden voor onze bisschop Jozef, voor alle bisschoppen, priesters en diakens, voor allen die in de kerk tot een of ander dienstwerk zijn gewijd en voor heel het gelovige volk.

Almachtige eeuwige God, Gij leidt en heiligt allen die tot de kerk behoren, het lichaam van de Heer. Verhoor ons gebed voor allen die tot uw dienst zijn gewijd; dat ieder, naar de genade die Gij hem hebt geschonken,  U dient in geloof en trouw. Door Christus onze Heer. Amen.

4. Voor de doopleerlingen
Laat ons bidden voor hen die zich op het doopsel voorbereiden: dat onze God en Heer hun oren opent voor zijn woord en hun de deur ontsluit van zijn barmhartigheid; dat zij door de wedergeboorte in de doop, vergiffenis verkrijgen van hun zonde en geborgen zijn in Christus Jezus, onze Heer.

Almachtige eeuwige God, Gij zegent steeds de kerk met nieuwe christenen. Breng de doopleerlingen geloof en inzicht bij. Geef dat zij herboren worden uit het water van de doop en in de gemeenschap worden ingelijfd van hen die Gij als uw kinderen hebt aangenomen. Door Christus onze Heer. Amen.

5. Voor de eenheid van de christenen
Laat ons bidden voor al onze broeders en zusters die in Christus geloven: dat onze God en Heer hen die trouw zijn aan de waarheid, samenbrengt en in zijn ene kerk bewaart.

Almachtige en eeuwige God, die verdeeld zijn, brengt Gij weer samen, die samenzijn, bewaart Gij in uw vrede. Wij bidden U: verenig ons die door één doopsel zijn geheiligd, in oprecht geloof; verbind ons door één band van liefde in Christus Jezus, onze Heer. Amen.

6. Voor het joodse volk
Laat ons bidden voor het joodse volk dat door onze God en Heer het eerst is aangesproken: dat Hij hen groot maakt in liefde voor zijn heilige Naam, in trouw aan zijn Verbond.

Almachtige eeuwige God, Gij hebt uw beloften toevertrouwd aan Abraham en aan zijn volk. Verhoor genadig de gebeden van uw kerk; dat het volk dat Gij het eerst verzameld hebt, tot de volheid van de verlossing komt. Door Christus onze Heer. Amen.

7. Voor allen die niet in Christus geloven
Laat ons bidden voor hen die niet in Christus geloven: dat de heilige Geest hen met zijn licht vervult en dat zij de wegen inslaan die leiden naar het heil.

Almachtige eeuwige God, geef dat zij die Christus niet belijden, de waarheid vinden door eerlijk te leven volgens hun geweten; maak van ons die de naam van christen dragen, ware getuigen van uw goedheid door meer liefde voor elkaar, door meer ontvankelijkheid voor uw mysterie. Door Christus onze Heer.
Amen.

8. Voor allen die niet in God geloven
Laat ons bidden voor hen die niet in God geloven: dat zij met een oprecht hart ingaan op wat goed is en eenmaal bij God uitkomen.

Almachtige eeuwige God, Gij hebt de mensen zo gemaakt dat zij in hun verlangens U altijd zoeken en tot rust komen als zij U vinden. We vragen dat zij te midden van alles wat schadelijk is en hindert, toch de wonderen van uw goedheid zien en ondervinden hoe de christenen getuigen van hun geloof; en dat zij eenmaal U, God, één en waarachtig, vol vreugde onze Vader noemen. Door Christus onze Heer. Amen.

9. Voor hen die het land regeren
Laat ons bidden voor hen die het land regeren: dat onze God en Heer hun hart richt naar zijn wil, zodat iedereen mag leven in vrijheid en echte vrede.

Almachtige eeuwige God, het leven van de mensen ligt in uw hand en voor de rechten van de volken staat Gij borg. Geef door hen die ons regeren, overal ter wereld blijvende rust en vrede en onder alle mensen welvaart en ruimte voor geloof. Door Christus onze Heer. Amen.

10. Voor allen die in nood verkeren
Laat ons bidden, broeders en zusters, tot God, de almachtige Vader: dat Hij de wereld van dwaling zuivert, gevaarlijke ziekten en hongersnood verdrijft, gevangenissen ontsluit en boeien verbreekt, terugkeer bezorgt aan ontheemden en veilige thuiskomst aan hen die onderweg zijn, genezing voor de zieken en voor de stervenden het eeuwig heil.

Almachtige eeuwige God, Gij zijt vertroosting voor de bedroefden en sterkte voor hen die het moeilijk hebben. Laat hun gebeden tot U doordringen, uit welke nood zij ook roepen. Dat zij in alle omstandigheden uw barmhartigheid ondervinden en de vreugde van uw aanwezigheid. Door Christus onze Heer. Amen.

11. Voor hen die getroffen zijn door de pandemie
Laat ons bidden voor allen die de gevolgen ondervinden van de huidige pandemie: dat God troost en genezing schenkt aan de zieken, hoop aan hen die in angst leven of in nood verkeren, kracht aan hen die de zieken bijstaan, inzicht aan wetenschappers die naar geneesmiddelen zoeken, wijsheid aan hen die maatregelen treffen voor de maatschappij, en het eeuwig licht aan degenen die aan het virus bezweken zijn.

Almachtige eeuwige God, oorsprong en einddoel van het menselijk bestaan, verlicht de last van de besmettelijke ziekte die op de wereld drukt en sterk ons geloof, zodat wij ons leven opnieuw afstemmen op U en onze naasten, en wij ons toevertrouwen aan uw vaderlijke voorzienigheid. Door Christus onze Heer. Amen.