Selecteer een pagina

Cultuur en Toerisme VZW – Wildewoudstraat 15 , 1000 Brussel – Ondernemingsnr 0422 089 065

Onze VZW leeft de verplichtingen na die op haar van toepassing zijn krachtens de Algemene Verordening betreffende Bescherming van Persoonsgegevens en andere toepasselijke wetgeving-1.

De persoonsgegevens waarover wij beschikken betreffen : 1) onze leden, sympathisanten, weldoeners en personen met wie wij contacten onderhouden in verband met ons maatschappelijk doel, 2) de uitgenodigde artiesten, en 3) de bezoekers van onze website.
Gegevens betreffende rechtspersonen vallen niet onder de toepassing van dit Beleid.

Aard van de verzamelde persoonsgegevens

De persoonsgegevens waarover wij beschikken zijn 1) de contactgegevens (namen, voornamen en post- en emailadressen en desgevallend telefoonnummers wanneer deze ons worden medegedeeld en 2) desgevallend, financiële gegevens.
Wat betreft de bezoekers van onze website beschikken wij over 1) het IP adres, 2) het domein van Uw internet leverancier, 3) statistische informatie over de bezoeken op de website. Wij gaan niet over tot enig onderzoek van gewoontes of voorkeur van de bezoekers.

Gebruik van de persoonsgegevens

Wij gebruiken deze persoonsgegevens uitsluitend 1) teneinde met U te communiceren met het oog op de promotie en publiciteit voor onze culturele activiteiten, verslagen in dit verband, nieuwsbrieven en gelijkaardige mededelingen, 2) voor interactie met de artiesten met het oog op hun prestaties, en 3) voor het beheer van de website en verbetering van de informatie op onze website; het geheel van die doelstellingen maken ons rechtmatig belang uit om Uw persoonsgegevens te collecteren en te verwerken.
De persoonsgegevens worden enkel bewaard voor de duur van onze relatie met U. Zij zullen verwijderd worden binnen de zes maand na het eind van deze relatie.

Bescherming van de gegevens en toegang

De verzamelde persoonsgegevens zij enkel toegankelijk voor de leden van de raad van bestuur en voor de medewerkers van de VZW, voor de noden van de uitoefening van hun taken, overeenkomstig de hierboven vermelde doeleinden. Wij treffen de maatregelen die noodzakelijk zijn voor hun  bescherming.
In geen geval worden die gegevens aan enige derde overgemaakt, noch worden zij buiten de VZW medegedeeld, behoudens voorafgaandelijke en uitdrukkelijke toestemming. Wij gaan niet over tot enige al dan niet commerciële uitbating van deze persoonsgegevens.

Uw rechten

U hebt het recht toegang te hebben tot de gegevens die U betreffen en die in het bezit zijn van de VZW, te vragen dat zij worden verbeterd, te eisen dat zij worden uitgewist, hun verwerking te beperken of U er zich tegen te verzetten en te verzoeken dat zij U worden teruggeven of overgemaakt aan een derde van Uw keuze. U gelieve te dien einde Uw verzoek te sturen naar het postadres hierboven of naar het email adres arsincathedrali@gmail.com en U te identificeren mits voorlegging van een copie van Uw identiteitskaart.
Wij houden het recht voor om dit beleid te wijzigen of aan te vullen.

_________________________________________________________________________________________________________________

1. Verordening (EU) van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016, Pb. 2026,  L 119/1.